Regulamin
 1. Postanowienia ogólne
  1. Question Mark Media Sp. z o.o. (NIP 7471907418, REGON 368891784) prowadzi sprzedaż biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub w imieniu Własnym, jak i organizatorów zewnętrznych nazwanych dalej Partnerami Warsztatu.
  2. Prowadzimy sprzedaż biletów własnych, lub po przekazaniu ich przez Partnerów Warsztatu. Ilość biletów udostępniona do sprzedaży różni się w zależności od danego warsztatu. Bilety są co do zasady sprzedawane za pośrednictwem sklepu www.warsztatycooltury.pl, a także – w niektórych przypadkach – w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży mają dostęp do tego samego zakresu biletów. Wiąże się to z ograniczoną ilością miejsc i ich możliwie szybkiej sprzedaży.
  3. W przypadku niektórych Imprez, do sprzedaży trafiają Bilety Kategorii VIP. Bilety Kategorii VIP z kategorii premium sprzedawane po cenach uzależnionych od mechanizmów rynkowych, które są z reguły wyższe niż ich wartość nominalna. W cenie Biletów Kategorii VIP nie są zawarte żadne dodatkowe świadczenia, po za tymi ujętymi w opisie Imprezy.
  4. W przypadku niektórych Imprez, bilety mogą być sprzedawane w ramach „Pakietu” (w ramach biletu na imprezę jest sprzedawany dodatkowo z pewnymi uprawnieniami, towarami lub innymi wartościowymi świadczeniami, np. Ekskluzywne miejsca siedzące, zakwaterowanie, transport, wyżywienie , łączony warsztat kilku prelegentów lub oficjalnych gadżetów lub innych opisanych w ofercie w ramach całościowego pakietu sprzedawanego po cenie obejmującej wszystkie te elementy)
  5. W niniejszym Regulaminie, produkty i/lub usługi oferowane przez nas do sprzedaży (takie jak Bilety, Bilety Kategorii Vip i Pakiety) będą dalej nazywane „produktami”. Wszelkie odniesienia do biletu obejmują (tam gdzie ma to zastosowanie) VIP.
  6. Warunkiem zakupu oferowanych przez nas Produktów jest ukończenie 18 roku życia.
  7. Sprzedajemy treści cyfrowe, zatem jeśli kupują Państwo takie treści od nas prosimy o sprawdzenie czy dysponują Państwo odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem/ urządzeniem pozwalającym na korzystanie z takich treści cyfrowych. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych są zawarte w opisach produktów.
 2. Umowa
  1. Każdy dokonywany za pośrednictwem strony www.warsztatycooltury.pl zakup produktów podlega: (i) niniejszemu Regulaminowi Zakupów; (ii) szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na naszej stronie internetowej; oraz (iii) warunkom określonym przez Partnera(ów) Warsztatu i/lub warunkom Warsztatu przedstawionym na odpowiednich stronach internetowych lub opisach produktów lub Warsztatów. Warunki dotyczące obiektu, w którym zostanie zorganizowany Warsztat, mogą być także dostępne w kasach biletowych obiektu w którym odbywa się Warsztat.
  2. Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z czym Państwa transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.
  3. Zobowiązują się Państwo do nie pozyskiwania oraz do nie podejmowania prób pozyskania żadnych Rzeczy w wyniku nieupoważnionego korzystania z jakiegokolwiek urządzenia, lub innego automatycznego urządzenia bądź w wyniku innej niezgodnej z prawem lub niedozwolonej czynności. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania jakiejkolwiek transakcji, co do której zasadnie podejrzewamy, że została dokonana z naruszeniem powyższych postanowień, w którym to przypadku wszelkie Rzeczy zakupione w ramach takiej transakcji utracą ważność.
 3. Ceny i opłaty
  1. Zakupy dokonywane u nas mogą podlegać opłacie serwisowej oraz opłacie manipulacyjnej. Zostaną Państwo poinformowani o wszystkich kosztach przy składaniu zamówienia.
  2. Mimo, iż podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić żeby ceny podane na naszej stronie internetowej były prawidłowe, istnieje ryzyko powstania błędów. W przypadku odkrycia błędnej ceny jakiejkolwiek zamówionej przez Państwa Rzeczy, poinformujemy Państwa tak szybko, jak będzie to możliwe i umożliwimy Państwu ponowne potwierdzenie zamówienia uwzględniającego prawidłową cenę (oraz uznanie lub, odpowiednio, obciążenie Państwa rachunku) lub anulowanie Państwa zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem, zaakceptują Państwo fakt, że potraktujemy zamówienie jako anulowane. Jeżeli podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zamówienia po dokonaniu płatności ceny w niewłaściwej kwocie, otrzymają Państwo od nas zwrot pełnej kwoty.
 4. Sposoby płatności
  1. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
   Mogą Państwo płacić używając ważnej karty kredytowej wystawionej na nazwisko kupującego albo za pomocą przelewu bankowego online. W pewnych wypadkach możliwa będzie również płatność za pomocą przelewu bankowego offline.
  2. Istnieje również możliwość zawarcia umowy na zakup produktów za pośrednictwem mBanku - mRaty. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności przez Państwa nastąpi przy zakupie.
  3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 5. Dostawa
  1. Wysyłamy nasze bilety drogą elektroniczną celem ich wydrukowania przez Państwa w domu - informacją o zakupie jest numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w Warsztacie lub jest upoważniona do odebrania produktu. [Warsztat dla osoby niepełnoletniej zakupionej przez opiekuna wymaga dopisku w uwagach przy zamówieniu imienia i nazwiska osoby, która będzie w warsztacie uczestniczyć. W przypadku zakupu dla innej osoby niż kupujący w uwagach prosimy podać dane osoby upoważnionej do odebrania produktu lub do udziału w Warsztacie. W innym przypadku osoba kupująca będzie jedyną, która jest upoważniona do realizacji zamówienia tj. Odbioru produktu lub do udziału w Warsztacie]. Inne produkty mogą być wysłane przy użyciu Poczty Polskiej lub kuriera. Szczegóły oraz koszty z tym związane oraz wybór sposobu dostawy przez Państwa nastąpi przy zakupie.
  2. Naszym celem jest doręczenie Państwu biletów w najkrótszym możliwym terminie i wysyłane są one w wersji elektroniczej w postaci numeru zamówienia, oraz imienia i nazwiska osoby, która jest upoważniona do wykorzystania biletu. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnych dat wysyłki, jeżeli są one wysyłane drogą pocztową.
  3. Prosimy o zamawianie Biletów z możliwie dużym wyprzedzeniem. Jeżeli nie otrzymają Państwo Biletów na pięć dni przed imprezą (lub, w przypadku gdy udział w imprezie wymaga Państwa podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży), prosimy o kontakt z nami. W zgłoszeniu należy numer zamówienia oraz imię i nazwisko
  4. Bilety mogą zostać przez Państwa wykorzystane po wydruku nr zamównienia i Imienia i Nazwiska i przedstawienia ich w miejscu odbywania się warsztatu.
  5. Bilety przesyłane są na adres korespondencyjny posiadacza karty kredytowej ( jeżeli jest taka opcja ). Jeżeli adres podany w Państwa rezerwacji jest niezgodny z adresem podanym wystawcy Państwa karty kredytowej, istnieje możliwość anulowania Państwa biletów.
  6. Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia Biletów do odbioru w kasie biletowej. Powiadomimy Państwa telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o szczegółach dotyczących odbioru (korzystając z informacji przekazanych przez Państwa w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru biletów, mogą być Państwo zobowiązani do okazania przesłanego e-mailem potwierdzenia rezerwacji, a także dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  7. Opcje dostawy zostaną Państwu przedstawione przy składaniu zamówienia.
   Wszelkie produkty i/lub usługi zawarte w Pakiecie i/lub sprzedawane jako Pakiet dodatkowy są oferowane i realizowane przez Nas i naszych Partnerów Warsztatu, którzy ponoszą odpowiedzialność za dostawę i jakość takich produktów i/lub usług. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub zażalenia odnośnie Pakietu dodatkowego i/lub elementów Pakietu innych niż bilet, prosimy o bezpośredni kontakt z nami lub odpowiednim Partnerem Imprezy. Dane kontaktowe zamieszczone są w zapisach dotyczących wyłączenia odpowiedzialności opublikowanych na naszej stronie internetowej lub w emailu zawierającym potwierdzenie dokonania zakupu.
  8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. Odstąpienie od umowy
  1. Nie są Państwo uprawnieni do odstąpienia od zawartej przez Państwa umowy o zakup następujących rzeczy:
   (a) biletu (w tym biletu kategorii VIP);
   (b) Pakietu;
   (c) jakiegokolwiek „Wyłączonego Pakietu Dodatkowego” będącego jakimkolwiek produktem lub usługą nabywaną osobno i dodatkowo w stosunku do biletu, obejmującą:
   - podróż, wyżywienie, zakwaterowanie, transport lub usługi o charakterze rekreacyjnym, świadczone w określonym terminie lub w danym okresie;

   - wszelkie towary wyprodukowane zgodnie z podaną przez Państwa specyfikacją lub wyraźnie spersonalizowane;
   
- wszelkie fabrycznie zapieczętowane nagrania audio i video lub fabrycznie zapieczętowane oprogramowanie komputerowe, jeżeli takie towary zostaną otwarte po ich dostarczeniu;

   - wszelkie towary, które po ich dostarczeniu ulegają nieodwracalnemu połączeniu (co wynika z ich natury) z innymi rzeczami.
   (d) Wszelkich treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym zakupionych w terminie 14 dni bezpośrednio przed datą ich premiery lub o dowolnej godzinie w dniu premiery lub po tej dacie – gdy dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, rozpoczęło się za Państwa wyraźną zgodą przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po potwierdzeniu przez Państwa, że w związku z tym tracicie Państwo prawo odstąpienia od umowy.
  2. Prawo odstąpienia Przysługuje Państwu prawo odstąpienia bez podania przyczyn od zawartej przez Państwa umowy o zakup następujących produktów lub usług:
   (a) jakiegokolwiek produktu nabytego osobno oraz dodatkowo w stosunku do biletu (z wyjątkiem Wyłączonego Pakietu Dodatkowego), w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do Państwa takiego produktu;
   (b) karty podarunkowej, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia jej do Państwa;
   (c) treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zakupionych wcześniej niż na 14 dni przed datą ich premiery, w ciągu 14 dni od daty zakupu. Powyższe prawo ma zastosowanie do Państwa tylko, jeśli jesteście Państwo konsumentem.
  3. Odstąpienie
   (a) W celu skorzystania z prawa odstąpienia, są Państwo zobowiązani poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zakupu poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. pisma przesłanego pocztą na adres biura obsługi klienta: Question Mark Media sp. z o.o. ul. Tęczowa 57 budynek E piętro 2 53-602 Wrocław ).
   (b) Ponadto, mogą Państwo złożyć wniosek o odstąpienie poprzez kontakt z nami za pośrednictwem niniejszej strony internetowej tutaj. Jeżeli skorzystają Państwo z takiej możliwości, niezwłocznie przekażemy Państwu emailem potwierdzenie odbioru takiego oświadczenia o odstąpieniu.
   (c) Skorzystanie z prawa odstąpienia we wskazanym terminie wymaga jedynie przesłania przez Państwa informacji dotyczącej skorzystania przez Państwa z prawa odstąpienia przed wygaśnięciem okresu przewidzianego na odstąpienie od umowy (jak określono w pkt. 2 powyżej).
  4. Skutki odstąpienia
   (a) W przypadku odstąpienia przez Państwa od zakupu, zwrócimy Państwu wszystkie kwoty, jakie otrzymaliśmy od Państwa, wyłączając koszty dostawy.
   (b) My lub nasz Partner Warsztatu, w imieniu którego prowadzimy sprzedaż produktów i/lub usług, może potrącić z kwoty do zwrotu taką jej część, jaka odpowiada utracie wartości dostarczonych towarów, jeśli taka utrata wartości wynika z niepotrzebnego użytkowania tych towarów przez Państwa, sposób inny niż niezbędny dla ustalenia rodzaju, charakterystyki oraz sprawdzenia funkcjonowania towarów. Ponoszą Państwo odpowiedzialność wyłącznie za obniżoną wartość towarów wynikającą z ich użytkowania w sposób inny niż niezbędny dla celów ustalenia rodzaju, charakterystyki oraz sprawdzenia funkcjonowania towarów.
   (d) Zwrotu dokonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż (*) w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Państwa przez nas lub odpowiedniego Partnera Imprezy zwrotu dostarczonych towarów, lub (**) (jeżeli nastąpi to wcześniej) w ciągu 14 dni po dacie przedstawienia przez Państwa dowodu zwrotu towarów, lub (***) jeżeli towary nie zostały dostarczone, 14 dni po dacie poinformowania nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od zakupu.
   (e) Dokonamy zwrotu korzystając z tych samych środków zapłaty, jakie zostały użyte przy dokonywaniu pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie wyrażą Państwo zgodę na inną formę zwrotu. W żadnym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat związanych ze zwrotem.
  5. Zwroty (a) Jeżeli otrzymali Państwo produkt przed zgłoszeniem wniosku o odstąpienie od zakupu takiego produktu, są Państwo zobowiązani do jego niezwłocznego odesłania, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu, w sposób następujący: - jeżeli produkt (taki jak karta podarunkowa) został do Państwa przez nas przesłany, wówczas należy odesłać do nas produkt na adres biura obsługi klienta: Question Mark Media sp. z o.o. ul. Tęczowa 57 budynek E piętro 2 53-602 Wrocław. (b) Będą Państwo zobowiązani do poniesienia kosztów zwrotu produktu (chyba że właściwy Partner Warsztatu wskaże inaczej).
 7. Dostawa
  1. Naszym celem jest doręczenie Państwu biletów w najkrótszym możliwym terminie i wysyłane są one w wersji elektorniczej w postaci numeru zamówienia, oraz imienia i nazwiska osoby, która jest upoważniona do wykorzystania biletu. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnych dat wysyłki, jeżeli są one wysyłane drogą pocztową.
  2. Prosimy o zamawianie Biletów z możliwie dużym wyprzedzeniem. Jeżeli nie otrzymają Państwo Biletów na pięć dni przed imprezą (lub, w przypadku gdy udział w imprezie wymaga Państwa podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży), prosimy o kontakt z nami. W zgłoszeniu należy numer zamówienia oraz imię i nazwisko
  3. Bilety mogą zostać przez Państwa wykorzystane po wydruku nr zamównienia i Imienia i Nazwiska i przedstawienia ich w miejscu odbywania się warsztatu.
  4. Bilety przesyłane są na adres korespondencyjny posiadacza karty kredytowej ( jeżeli jest taka opcja ). Jeżeli adres podany w Państwa rezerwacji jest niezgodny z adresem podanym wystawcy Państwa karty kredytowej, istnieje możliwość anulowania Państwa biletów.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia Biletów do odbioru w kasie biletowej. Powiadomimy Państwa telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o szczegółach dotyczących odbioru (korzystając z informacji przekazanych przez Państwa w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru biletów, mogą być Państwo zobowiązani do okazania przesłanego e-mailem potwierdzenia rezerwacji, a także dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  6. Opcje dostawy zostaną Państwu przedstawione przy składaniu zamówienia.
  7. Wszelkie produkty i/lub usługi zawarte w Pakiecie i/lub sprzedawane jako Pakiet dodatkowy są oferowane i realizowane przez Nas i naszych Partnerów Warsztatu, którzy ponoszą odpowiedzialność za dostawę i jakość takich produktów i/lub usług. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub zażalenia odnośnie Pakietu dodatkowego i/lub elementów Pakietu innych niż bilet, prosimy o bezpośredni kontakt z nami lub odpowiednim Partnerem Imprezy. Dane kontaktowe zamieszczone są w zapisach dotyczących wyłączenia odpowiedzialności opublikowanych na naszej stronie internetowej lub w emailu zawierającym potwierdzenie dokonania zakupu.
 8. Bilety
  1. Każdy bilet zakupiony od nas przez Państwa pozostaje własnością Partnera lub organizatora Imprezy i stanowi osobistą, podlegającą odwołaniu licencję, która może zostać wycofana z ważnych powodów skutkując odmową wstępu na imprezę. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, otrzymają Państwo zwrot ceny sprzedaży biletu, który został wycofany lub na podstawie którego doszło do odmowy wstępu na imprezę (łącznie z odpowiednią opłatą serwisową należną w związku z zakupem biletu).
  2. Zasady określone przez naszych Partnerów Imprezy mogą przewidywać zakaz wystawienia przez nas duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Na przykład, w przypadku imprez bez miejsc siedzących udostępnienie możliwości wykorzystania zarówno oryginalnego Biletu jak i jego duplikatu mogłoby spowodować przekroczenie limitu dozwolonej pojemności obiektu. Wydanie duplikatów Biletów może pociągać za sobą konieczność zapłaty opłaty administracyjnej w uzasadnionej wysokości.
  3. Po otrzymaniu biletów, prosimy o przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Nie ponosimy odpowiedzialności za bilety utracone lub skradzione. Proszę także mieć na uwadze fakt, że bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może czasami doprowadzić do uszkodzenia biletów w sytuacji posiadania biletu drukowanego.
  4. Jak tylko otrzymają Państwo bilet lub potwierdzenie zakupu, zamówienia, prosimy o sprawdzenie poprawności wszystkich danych na nim; błędy w tym względzie nie zawsze mogą zostać poprawione.
  5. Przysługuje Państwu prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca, którego numer odpowiada numerowi podanemu na Państwa bilecie. Zarówno my, obiekt jak i Partner Imprezy zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia innych miejsc siedzących (czy to przed czy też podczas Warsztatu ) niż te początkowo przypisane Państwu lub wskazane na biletach. Taka zmiana może być traktowana jako Istotna zmiana, więcej informacji zawartych jest w punkcie 10.4 poniżej.
   Ograniczenia
  6. Zakup oferowanych przez nas Biletów podlega ograniczeniom ilościowym, o czym informujemy w ofercie imprezy lub produktu.
  7. Bilety mogą być sprzedawane z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dotyczących wstępu lub ich wykorzystania, minimalny wiek uprawniający do wstępu na warsztat Każde takie ograniczenie zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej lub zostaną Państwo w inny sposób o nim poinformowani przed dokonaniem rezerwacji biletów lub w momencie jej dokonywania. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zapewnienie, że zapoznali się Państwo ze wszystkimi powiadomieniami umieszczonymi na naszej stronie internetowej.
  8. Bilety na Warsztat lub wydarzenie są imienne i tylko osoba widniejąca w zamówieniu może skorzystać z biletu, nie ma możliwości odsprzedania biletu osobie trzeciej. Bilet taki nie może zostać zrealizowany i nie niesie żadnych możliwości reklamacyjnych przez osobę, która go odkupiła od osoby uprawnionej
  9. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach, chyba że za formalną pisemną zgodą Partnera Warsztatu lub organizatora, z zastrzeżeniem, że nawet po uzyskaniu takiej zgody, użycie naszych znaków towarowych lub wykorzystanie innych praw własności intelektualnej wymaga naszej uprzedniej zgody.
 9. Warsztat
  1. Nasza strona warsztatycooltury.pl zawiera aktualne informacje na temat imprez na które sprzedajemy bilety. Prosimy sprawdzać przed wydarzeniem czy Warsztat nie został przeniesiony lub odwołany. Jeżeli Warsztat zostanie odwołany lub przeniesiony na inny termin, dołożymy wszelkich zasadnych starań, aby powiadomić Państwa o jej odwołaniu po otrzymaniu stosownego upoważnienia od Partnera Imprezy lub organizatora.
  2. Godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie
  3. Warsztaty Cooltury prowadzą sprzedaż z zastrzeżeniem prawa Partnera lub Organizatora Warsztatu do zmiany lub modyfikacji programu w wyniku zdarzeń lub sytuacji pozostających poza zasadną kontrolą organizatora, bez obowiązku zwrotu poniesionych kosztów lub wymiany biletów, chyba że taka zmiana stanowi istotną zmianę opisaną w postanowieniach punktu 8.4, w którym to przypadku będą miały zastosowanie postanowienia niniejszego punktu.
 10. Zwroty
  1. Warsztaty mogą zostać z różnych przyczyn odwołane, przeniesione na inny termin lub w istotny sposób zmienione przez zespół, wykonawcę, bądź Partnera Warsztatu. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dokładnych instrukcji
  2. Odwołanie: W przypadku odwołania warsztatu (lecz nie przeniesienia na inny termin), zostanie Państwu zaoferowany zwrot ceny Państwa biletu(ów), wraz z odpowiednią opłatą serwisową przypadającą na bilet, lub wydanie karty podarunkowej w formie zwrotu / jest to forma, która może zostać narzucona przez organizatora i jest jedyną możliwą formą zwrotu - informacja o takiej sytuacji zostanie podana do wiadomości osoby zakupującej bilet wraz z potwierdzeniem zamówienia/. Jeżeli impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej imprezy (ale nie wszystkie dni które obejmuje impreza), nie przysługuje Państwu częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni, które zostały odwołane.
  3. Zmiana terminu: O ile w odniesieniu do danej imprezy nie zostaną podane odmienne informacje, w razie zmiany terminu imprezy, zostaną Państwu zaoferowane bilety na imprezę odbywającą się w zmienionym terminie (pod warunkiem ich dostępności) o wartości odpowiadającej wartości kupionych pierwotnie Biletów. Jeżeli nie są Państwo w stanie uczestniczyć w takiej imprezie przeniesionej na inny termin, zostanie Państwu zaoferowany zwrot ceny Państwa biletu(ów) wraz z odpowiednią opłatą serwisową lub karta podarunkowa kwotowa na wykorzystanie w innym terminie i na inny warsztat. Są Państwo zobowiązani poinformować nas w określonym przez nas terminie, czy mogą Państwo wziąć udział w warsztacie odbywającym się w zmienionym terminie, w przeciwnym razie jesteśmy uprawnieni do potwierdzenia Państwa rezerwacji w zmienionym terminie, w wyniku czego utracą Państwo prawo do żądania zwrotu ceny biletu(ów).
  4. Istotna zmiana: Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca warsztatu, uzyskają Państwo możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie takiej zmienionej imprezy lub żądania zwrotu (ceny sprzedaży Państwa biletu(ów)) wraz z odpowiednią opłatą serwisową dotyczącą biletu. Nieprzekazanie nam informacji o Państwa decyzji może skutkować dokonaniem przez nas ponownego potwierdzenia Państwa udziału w takiej zmienionej imprezie, w wyniku czego utracą Państwo prawo do żądania zwrotu ceny biletu(ów). „Istotna zmiana” oznacza zmianę, która zgodnie z naszą i Partnera Warsztatu zasadną opinią, czyni warsztat zasadniczo innym niż warsztat, w którym zasadnie mogliby ogólnie oczekiwać nabywcy biletów. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie: (*) występów dodatkowych; (**) członków zespołu i/lub (***) programu imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. Łączonego wydarzenia) nie stanowią istotnej zmiany.
  5. W celu ubiegania się o zwrot, prosimy o przesłanie pisemnego wniosku na adres: Question Mark Media sp. z o.o. ul. Tęczowa 57, 53-602 Wrocław(lub na taki inny adres, jaki może zostać Państwu przez nas podany). Do wniosku są Państwo zobowiązani dołączyć niewykorzystane bilety, a także przestrzegać innych przedstawionych przez nas zasadnych instrukcji. Dla celów rachunkowości, niewykorzystane przez Państwa bilety musimy otrzymać w ciągu 28 dni licząc od daty odwołanej imprezy.
  6. Jeżeli dokonali Państwo zakupu jakiejkolwiek Rzeczy związanej z imprezą, która została odwołana, przeniesiona na inny termin lub w istotny sposób zmieniona na własną rękę po za stroną warsztatycooltury.pl to organizator, pośrednik, ani żaden podmiot związany z Question Mark Media sp. Z o.o nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Państwa kosztów.
  7. Niniejszy Regulamin Zakupu nie wywiera ani nie powinna wywierać wpływu na przysługujące Państwu ustawowe prawa konsumenta.
  8. Z przykrością musimy poinformować, że o ile nie mają zastosowania postanowienia pkt. 8.2, 8.3 lub 8.4, bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu. Nie ogranicza to jednak Państwa prawa do odstąpienia od umowy opisanego w art. 4 powyżej.
 11. Odpowiedzialność
  1. Indywidualne ustalenia, w tym ustalenia dotyczące podróży, zakwaterowania lub udzielenia gościny w związku z imprezą będą dokonywane przez Państwo na własne ryzyko. W zakresie dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa ani my ani Partner(rzy) Warsztatu nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za żadną utratę możliwości udziału w wydarzeniu rozrywkowym ani poniesione wydatki.
  2. Question Mark Media sp. z o.o. nie odpowiada wobec Państwa za odwołanie, zmianę terminu ani żadną istotną zmianę programu warsztatu, za wyjątkiem zwrotu ceny sprzedaży Państwa biletu/ów wraz z odpowiednią opłatą manipulacyjną dotyczącą biletu, chyba, że takie odwołanie, zmiana terminu lub istotna zmiana programu imprezy wynika wyłącznie z naszej winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
  3. Ani Organizator ani Partner(rzy) Imprezy nie ponosimy odpowiedzialności za żadną stratę, uszkodzenie ciała lub szkodę wyrządzoną osobie (także Państwu) lub wyrządzone na majątku, bez względu na to, przez kogo została spowodowana (w tym przez nas i/lub Partnera(ów) Imprezy):
   (a) w żadnych okolicznościach, w których nie dojdzie do naruszenia spoczywającego na nas lub na Partnerze(ach) Imprezy obowiązku prawnego dołożenia staranności;
   (b) w okolicznościach, w których taka strata lub szkoda nie jest zasadnie możliwym do przewidzenia skutkiem takiego naruszenia (z wyjątkiem śmierci lub uszkodzenia ciała lub straty czy szkody spowodowanej winą umyślną); lub
   (c) w takim zakresie, w jakim powiększenie jakiejkolwiek straty lub szkody wynika z naruszenia przez Państwa któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu Zakupów i/lub warunków określonych przez Partnera(ów) Warsztatu lub Państwa zaniedbania.
  4. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminienie nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności naszej lub Partnera(ów) za spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała lub straty czy szkody spowodowanej winą umyślną w wyniku naszego lub Partnera(ów) Imprezy zaniedbania, oszustwa, lub innego rodzaju odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu ani ograniczeniu z mocy prawa ani też ograniczenia Państwa praw jako konsumentów.
  5. Question Mark Media Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Powyższe ma zastosowanie do Państwa tylko, jeśli jesteście Państwo konsumentem.
 12. Wstęp i uczestnictwo
  1. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu w przypadku, gdyby doszło do naruszenia jakichkolwiek warunków warsztatu lub warunków określonych przez Partnera przez uczestników warsztatu. Obiekt może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
  2. Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren warsztatu osobom, które przybędą z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na imprezę nie zawsze może być zagwarantowany.
  3. Podczas imprez nie jest dozwolone wielokrotne opuszczanie i powrót na teren imprezy.
  4. Nieautoryzowane korzystanie ze sprzętu fotograficznego oraz nagrywającego jest zakazane. Wszelkie zdjęcia, video i/lub nagrania mogą zostać zniszczone lub skasowane. Może ponadto obowiązywać zakaz wnoszenia wskaźników laserowych, telefonów komórkowych, a także wprowadzania psów (z wyjątkiem psów przewodników) oraz wnoszenia własnego jedzenia i picia uczestników imprezy (prosimy o sprawdzenie tej informacji w obiekcie lub opisie warsztatu).
  5. Zarówno Państwo jak i inni posiadacze biletów wyrażają zgodę jako członkowie widowni na ich filmowanie oraz wykonywanie nagrań dźwiękowych z ich udziałem.
  6. Podczas warsztatu mogą zostać zaprezentowane efekty specjalne, obejmujące, między innymi, efekty dźwiękowe, audiowizualne, pirotechniczne, lub świetlne.
 13. Zapytania i reklamacje
  1. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą zgłosić reklamacje dotyczące zakupu, prosimy o kontakt z nami i podanie numeru zamówienia nadanego Państwu po zakończeniu jego realizacji.
  2. W związku z faktem, że prowadzimy sprzedaż Rzeczy w imieniu własnym oraz Partnerów Warsztatu, może zaistnieć po naszej stronie konieczność skontaktowania się z nimi w celu uzyskania dalszych informacji przed udzieleniem odpowiedzi na Państwa reklamację. Rozpatrzenie niektórych reklamacji może trwać do 28 dni, ale postaramy się skontaktować się z Państwem w tej sprawie tak szybko, jak będzie to możliwe.
  3. Jeżeli powstanie jakikolwiek spór, dołożymy wszelkich zasadnych starań, aby skonsultować się lub negocjować w dobrej wierze oraz podejmiemy starania zmierzające do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący obu stron.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Wszystkie niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i wszelkie spory wynikające z jakiejkolwiek transakcji z Question Mark Media sp. z o.o. za pośrednictwem strony www.warsztatycooltury.pl podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów polskich.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl